Pedagógiánk

Kedves Szülők!

Megtervezni és dönteni arról, hogy miről és milyen követelmények szerint tanuljanak gyerekeink az elkövetkező években, nagy felelősséget igénylő feladat. A folyamatosan változó, átalakuló társadalmi elvárások és a tanulás sajátosságait feltérképező kutatások változásokat sürgetnek az iskolai nevelés és oktatás valamennyi színterén. Nemcsak a konkrét tanítási-tanulási módszerek, hanem általában a tudáskép, és a tanuláshoz kapcsolódó motivációs készségek, és egyáltalán a tanulásról vallott elképzelések terén is.

Az iskola pedagógiai programja az a dokumentum, amely meghatározza az iskolai oktatás és nevelés feladatait, fejlesztési területeket, nevelési alapelveket. Megjelöli azokat a konkrét feladatokat, ami csak annak az iskolának a sajátossága, ami az iskola arculatát megmutatja, csak arra az iskolára jellemző, ami megkülönbözteti minden más iskolától.

A mi iskolánknak is megvannak a különös értékei, melyek közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kossuthba járó gyerekek felkészüljenek a középiskolai továbbtanulásra, és a későbbiekben sikeresen megbirkózzanak a felnőtt életükben rájuk váró feladatokkal.

Oktató-nevelő munkánk célja, a komplex személyiségfejlesztés: megalapozni és belső igénnyé fejleszteni az élethosszig tartó tanulás szükségességét. Kiemelt feladatunk, hogy tanítványainkat önmagukhoz mérten a legoptimálisabban tudjuk fejleszteni, sikerekhez juttatni, számukra érzelmi biztonságot nyújtani. Igyekszünk megfelelően terhelni a tanulókat, a már kialakult képességeiket figyelembe véve, azokra támaszkodva fejlesztjük őket. Különös gondot fordítunk a tehetséggondozásra, de az egyéni felzárkóztatásra is. Ezeknek a kihívásoknak akkor tudunk megfelelni, ha mi pedagógusként is innovatívak, igényesek és öntevékenyek vagyunk. Folyamatos megújulásra való törekvéssel és személyes példamutatással, mintaadással ez elérhető.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek szívesen járjanak iskolánkba, a tudásnak értéke legyen, s nyitott, érdeklődő, testileg – lelkileg egészséges fiatalok kerüljenek ki. Gyermekeinket kreativitásra, önállóságra, reális önértékelésre neveljük.

A mi gyermekközpontú iskolánkban szeretetteljes légkörben, hozzáértő tanítók és tanárok felelősségteljes munkája által igyekszünk megvalósítani azt, hogy az ide járó gyerekek jól érezzék magukat nálunk.

Jól tudjuk, a tanító és a gyerek szerencsés egymásra találása a tanulási sikerek egyik alapfeltétele. A személyes jó kapcsolattal támogatott, egyénre figyelő folyamatos fejlesztés, a gyermek haladásának, fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése és szükség szerinti korrigálása a biztosítéka annak, hogy megfelelően felkészítsék a továbbhaladásra. Valljuk, hogy a jövő kulcsa a biztos tudás, amit minden gyermek a képességeihez mérten megszerezhet. Tudjuk, milyen nehéz az átmenet az óvodából az iskolába, vagy az alsóból a felsőbe, ezért első osztályban a „kímélő iskolakezdés” módszerével igyekszünk biztosítani az óvoda és az iskola közötti átmenet zökkenőmentességét.

Egész napos formában tanítunk alsó tagozaton, két tanító dolgozik egy osztálynál. A tantárgyakat megosztják egymás között az osztályban tanítók. Az egész napos nevelés-oktatás során mindenre van idő, a tehetségek gondozására és az egyéni megsegítésre is. Sőt számos szabadidős program is megvalósítható az iskolaotthonos keretek között.

Néhány általunk fontosabbnak tartott tanulmányi területen magasabb óraszámban tanulhatnak a gyerekek. Így a matematikát, angol nyelvet, testnevelést tanítjuk megemelt óraszámmal, heti 4-5 órában. A felső tagozatos gyerekeknek adott a lehetőség arra, hogy alapfokú és esetleg középfokú szóbeli nyelvvizsgát tegyenek. Megfelelő szorgalommal ezt elérhetik a tanulók. Az angol és német nyelv gyakorlására a nemzetközi projektek, vagy a testvérvárosi kapcsolatok számtalan lehetőséget adnak programjaik által.

A kitartó tanulás mellett sokfajta szabadidős programot kínálunk a Kossuthos tanulóknak és alkalmanként még szüleiknek is. Valamennyien úgy gondoljuk, hogy a szabadidő hasznos és igényes, értelmes eltöltése nagyban hozzájárul a személyiségfejlődéshez, az önbizalmat erősíti, az önismeretet fejleszti, a szociális kompetenciákat formálja.

Céljaink megvalósításához több „hozzávaló” szükséges. Elképzeléseink a lehetőségek megtalálásával és azok biztosítása által elérhetővé lesznek. A tudatosság, elszántság, kitartás, kísérletező bátorság, megfelelő mennyiségű idő, sok-sok türelem megléte egy irányba viszi az iskolát, és pedagógiai programunk megvalósításának záloga.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.