Felzárkóztatás

Tanulásban lemaradt, tanulási zavart nem mutató tanulók nevelése, oktatása

Minden esetben a tanár, illetve a tanító segítségével pótolható a lemaradás, amelyet megkönnyít a szülő partneri szerepe. Az órán, korrepetáláson a tanár, vagy a tanító a tanuló szintjének megfelelő feladatokkal segíti a megértést, a gyakorlást és a fejlesztést, (differenciált óravezetés). Ehhez segítséget nyújt még alsó tagozat esetén az iskolaotthonos tanulásszervezési forma, felső tagozat esetén pedig a napközis pedagógus

Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása

A tanulási zavar fogalomköre:

Az utóbbi években egyre több a tanulási zavart mutató gyermekek száma. A tanulási zavarral küzdő gyermek az iskolába lépés pillanatáig többnyire problémamentesnek látszik. A problémák a beiskolázással kezdődnek, amikor az átlagos vagy jó intelligenciájú gyermek csak nehezen vagy egyáltalán nem tud eleget tenni az iskolai követelményeknek. A gyermek a sikertelenség hatására erősen frusztrálódik, zavarni kezd az iskolában és otthon. A környezet gyakran nem ismeri el a tanulásban tett erőfeszítéseit. Pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan megjelenő részképességi hiányok listája:

1. diszlexia

2. diszgrágia

3. diszkalkulia

4. mutizmus

5. kóros hiperkinetikus (rendkívüli mozgékonyság )

6. kóros aktivitászavar

A nevelés-oktatás során e tünetcsoportok bármelyikét produkáló gyermeket az iskola az osztályfőnök javaslata alapján, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével, a szülő beleegyezésével felterjeszti a Nevelés Tanácsadóhoz, illetve a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz vizsgálatra.

A diagnózis és a gyermek osztályfoka szerint részesül a tanuló a továbbiakban meghatározott óraszámban gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai vagy logopédiai megsegítésben.

Ha a Szakértői véleményben az szerepel, hogy a tanulót bizonyos tantárgyakból vagy tantárgyrészekből fel kell menteni az osztályozással történő értékelés alól, akkor erre az igazgató határozatot hoz. Törvényeink lehetővé teszik a tanulási zavaros gyermekek pozitív megkülönböztetését.

A törvény kimondja, hogy ezeknek a gyerekeknek biztosítani kell:

1. a hosszabb felkészülési időt,

2. a segédeszközök használatát,

3. valamint írásbeli beszámolóknak szóbeli beszámolóval,

4. ill. a szóbeli beszámolónak írásbeli beszámolóval történő felváltását.

A tanulót a Szakértői véleményben meghatározottak alapján a későbbiekben felülvizsgálatra terjesztjük fel.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.